REGULAMIN SKLEPU TARASOWY.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów między Sprzedawcą a Klientem.

Regulamin sklepu obowiązujący od 1 lipca 2018r.

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca – właściciel sklepu tj firma Bit9 Paweł Mirosławski wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i prowadząca działalność pod adresem ul. Legionów 26/2 43-300 Bielsko-Biała; NIP: 9372436514, REGON:  242891141.

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

3. Produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez tarasowy.pl pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi.

4. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem tarasowy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty Sprzedawcy.

5. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),

7. Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy,

8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Produktów,

9. Zamówienie - oferta Klienta na zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11.. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego tarasowy.pl, dostępnego pod adresem internetowym Tarasowy.pl

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Tarasowy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Tarasowy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja postanowień zawartych w obu dokumentach w czasie składania Zamówienia.

5. Sklep Tarasowy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz w innych krajach wskazanych na stronie Sklepu.

6. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem Tarasowy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem Tarasowy.pl użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polski, w tym:

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego Tarasowy.pl:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,

b) poprawnie zainstalowana i skonfigurowana oraz zaktualizowana nowoczesna przeglądarka internetowa  odpowiedni dla danego systemu operacyjnego użytkownika (tj Chrome, Firefox)

c) włączenie w przeglądarce obsługi plików “Cookie” oraz włączona obsługa języka javascript w w/w przeglądarce 

c) dostęp do poczty elektronicznej

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są Produkty wystawione w chwili składania zamówień na stronie Tarasowy.pl za pomocą sieci Internet.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

V. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

3. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

5. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do koszyka.

6. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: [email protected]

7. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8. Klient w ramach serwisu Tarasowy.pl może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach:

a) w ramach akcji promocyjnych,

b) w ramach indywidualnych ustaleń,

c) w ramach konkursów organizowanych przez Tarasowy.pl.

VI. ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY

1. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. 

Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VII. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary przed wydaniem towaru w formie:

a) płatności w sklepie realizowanej za pośrednictwem partnera sklepu - serwisu PayU

b) przedpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez sprzedawcę:

mBank: 46 1140 2004 0000 3602 7419 5543

2. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.

3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy Tarasowy.pl umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Tarasowy.pl kierowane przez sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Tarasowy.pl.

IX. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Orientacyjny czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności w magazynie Sprzedawcy wybranego przez Klienta Produktu i wynosi:

a) 1-2 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępności Dostępność w magazynie

b) 3-7 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępności Dostępność 3-7 dni

3. Sprzedawca zastrzega, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Przy łączonym zakupie produktów z różną dostępnością czas wysyłki kompletnego zamówienia będzie odpowiadał najdłuższemu podanemu terminowi lub zostanie ustalony indywidualnie.

5. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub poprzez płatność PayU.

6. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.

7. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.

8. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.

X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną do Sprzedawcy w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

XI. REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Legionów 26/2, 43-300 Bielsko-Biała.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Legionów 26/2, 43-300 Bielsko-Biała.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 

f) W przypadku reklamacji Klienta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

3. Narzędziem do polubownego  rozwiązywania sporów pozasądowych jest Unijna platforma ODR- link

XII. ROZSTRZYGANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];

złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Tarasowy.pl

2. Właściciel sklepu internetowego Tarasowy.pl tj firma Bit9 Paweł Mirosławski nie stosuje uregulowania o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres e-mail, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.